Go to: Content » | Main menu » | Information menu »


operatiu

Sentit i sensibilitat
Disseny i funcionalitat en l'oficina: el sistema operatiu d'ARLEX design

Per realitzar els entorns de treball més complexes hi ha múltiples factors que han de considerar-se, optimitzar l'espai interior i assignar a cada lloc l'àrea adequada. Això significa que es poden projectar llocs de treball segons el nombre de persones o el tipus d'activitat, sense haver de sacrificar l'eficiència o la practicitat. És molt important disposar de mobiliari funcional i flexible que ens permeti el treball en equip o bé individualment.

Dinamico i Cartesio són sistemes de mobiliari dissenyats per donar solucions des del treball en grup, fins als treballs més mòbils i flexibles, i passant pels llocs executius individuals semi direccionals i direccional. Completen les sèries accessoris tals com a contenidors, arxivadors i sistemes d'emmagatzematge, que permeten un entorn de treball complet i eficient.