Avís legal

Arlex DESIGN, S.L. (NIF B63618847), és una societat mercantil; dedicada a la producció de mobiliari i complements de decoració:
• Identitat: Arlex DESIGN, S.L. (NIF B63618847)
• Domicili fiscal:
CARRER VIA EUROPA (POL. INDUSTRIAL PLA DE LLERONA), 40 -42
Codi postal 8520
Municipi FRANQUESES DEL VALLES

• Telèfon: 93 633 47 01
Correu electrònic: arlex@arlex.es

 

Condicions generals d'ús

L'accés i ús d'aquesta pàgina web i de totes les associades a Arlex DESIGN, S.L. atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari i implica l'acceptació de tots i cadascun dels termes que es recullen en les presents Condicions Generals, sense perjudici que l'accés a algun dels serveis o continguts que a través d'aquestes pàgines es puguin obtenir pogués estar subjecte a l'acceptació d'unes condicions particulars addicionals.

Arlex DESIGN, S.L. podrà modificar aquestes condicions, el que serà objecte de publicació, davant l'usuari accedir periòdicament a les mateixes per estar al corrent dels canvis produïts.

 

Continguts

La informació continguda en aquest Portal té per objecte el compliment de la funció d'atenció a l'usuari i d'informació general.
Arlex DESIGN, S.L. podrà modificar o suprimir lliurement la informació continguda en el portal o el seu disseny, presentació i configuració a l'objecte de que la mateixa estigui permanentment actualitzada i lliure d'errors.

A causa de que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència, actualitat i exactitud de la informació i continguts recollits al Portal.

No obstant això, si bé Arlex DESIGN, S.L. ha pres mesures raonables i posa el major esforç per assegurar-se que la informació continguda en el portal sigui correcta, no garanteix que sigui exacta, completa, o actualitzada.

L'usuari es compromet a fer un bon ús dels continguts d'aquest Portal, que mai podran ser utilitzats per a activitats il·lícites o lesives de drets i llibertats de tercers, o que puguin ser contràries a la moral, els bons usos i costums i l'ordre públic.

En qualsevol cas, la utilització de la informació proporcionada a través del Portal és responsabilitat exclusiva de l'usuari, no pot repercutir a Arlex DESIGN, S.L. qualsevol conseqüència derivada directa o indirectament de l'accés al Portal, en particular en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments, les quals hauran de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents.

 

 

Seguretat

Arlex DESIGN, S.L. adopta les necessàries mesures de seguretat en l'ús de les tecnologies de la informació, però aquestes no són infal·libles i l'usuari ha de ser conscient d'això.

Per aquest motiu l'empresa no es fa responsable dels danys, perjudicis, pèrdues, anomalies, mal funcionament o deteriorament que es puguin produir en els equips o sistemes dels usuaris com a conseqüència directa o indirecta de l'accés a aquest Portal, o que puguin causar virus, troians o altres programes informàtics.

Així mateix no serà responsable en els casos en què no sigui possible garantir la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal i la inexistència d'errades operatives, interrupcions en el servei o transmissió, o errors en l'accés a la mateixa o al seu contingut per causes de força major o accidents o en qualsevol altre cas no imputable a l'empresa o sigui necessari per a la correcta prestació el servei en els supòsits de parades de manteniment.

 

 

Drets de Propietat Intel·lectual i propietat industrial

Aquest Portal és propietat de Arlex DESIGN, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial d'aquest Portal, el codi CSS i HTML, pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença, disseny, logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix, són propietat exclusiva de l'empresa , excepte aquells elements l'autoria o propietat s'indiqui de forma explícita i per als quals disposa autorització d'ús.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu legítim titular donarà lloc a l'exercici de les accions que legalment li corresponguin a l'empresa i, si escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.

S'autoritza la reproducció total o parcial dels continguts del Portal, sempre que se citi expressament el seu origen públic. En cas de ser citat alguna dada contingut en la mateixa, serà respectada la seva integritat i significat.

 

 

Enllaços

Arlex DESIGN, S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços a altres pàgines web que siguin inclosos en cada moment en el Portal amb l'objecte de facilitar més informació a l'usuari i ampliar els recursos a la seva disposició, a l'mancar de control sobre els mateixos. En cas d'accedir als seus continguts, l'usuari ho farà sota la seva responsabilitat i en les condicions d'ús a les que els mateixos estiguin subjectes.

Els llocs web que incorporin enllaços a aquest Portal no podran incloure indicacions falses, inexactes o confuses que puguin induir a error als que accedeixin.

 

Política de privacitat

En compliment del que estableix l'(UE) Reglament Europeu 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la (ES) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades personals comunicades durant la navegació i ús d'aquesta pàgina web, així com aquells altres que ens faciliti com a Usuari, seran tractades d'acord amb els requisits establerts en les esmentades normes jurídiques.

Pot consultar tota la nostra política de privacitat de forma extensa i detallada en el següent enllaç: https://www.arlex.es/ca/politica-privacitat

Per a més informació en general i / o sobre l'exercici dels drets en matèria de protecció de dades personals - dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del seu tractament, de portabilitat i el dret a revocar el consentiment prestat pel que fa al seu tractament - l'Usuari podrà remetre correu electrònic a arlex@arlex.es aportant la documentació que acrediti la seva identitat i / o degudament signat mitjançant certificat digital i indicat l'objecte de la seva petició i justificació, o bé, dirigir-se en els mateixos termes, per correu postal a Carrer Via Europa (Pol. Ind. Pla de Llerona, 40 - 42 - 08520 - Les Franqueses del Vallès).

En el cas que l'Usuari entengui que no s'ha atès adequadament a l'exercici dels seus drets o consideri que les seves dades no són tractats correctament, podrà dirigir les seves reclamacions a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es

 

Actuacions prohibides i errors

Qualsevol usuari que conegui alguna actuació que, de forma irregular, pugui modificar o alterar els continguts, violar els drets de propietat intel·lectual i industrial, deteriorar el bon funcionament o impedir l'accés a aquest Portal, actuacions que queden expressament prohibides, ha de comunicar aquesta situació a Arlex DESIGN, SL per algun dels mitjans de contacte proporcionats al Portal.

Així mateix si detecta algun error es prega sigui comunicat a l'empresa per aquests mateixos canals.
 
Data d'actualització: 01/01/2021